page_banner

MSDS

Lembaran Data Keselamatan Bahan Kimia

PENGENALAN BAHAGIAN 1

Nama Produk:POTASSIUM MONOPERSULFATE.
Nama lain:Kalium peroksimonosulfat.
penggunaan produk:Pembasmi kuman dan penambah baik kualiti air untuk hospital, isi rumah, ternakan dan akuakultur, pembasmi kuman untuk pembaikan tanah dan pemulihan / pertanian, pra pengoksidaan, pembasmian kuman dan rawatan kumbahan air paip / rawatan air kolam renang dan spa, etsa mikro untuk industri elektronik, pembersihan kayu / industri kertas / industri makanan / rawatan anti pengecutan bulu biri-biri, kosmetik dan bahan kimia harian.

Nama pembekal:HEBEI NATAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Alamat pembekal:No.6, Jalan Utara Kimia, Daerah Perindustrian Kimia Pekeliling, Shijiazhuang, Hebei, China.

Poskod:052160
Hubungi telefon/faks:+86 0311 -82978611/0311 -67093060
Nombor telefon kecemasan:+86 0311 -82978611

PENGENALAN BAHAYA BAHAGIAN 2

Pengelasan bahan atau campuran
Ketoksikan Akut (dermal) Kategori 5 Kakisan/kerengsaan kulit Kategori IB, Kerosakan Mata yang Serius/Kerengsaan Mata Kategori 1, Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan sekali) Kategori 3(kerengsaan pernafasan) .
Elemen Label GHS, termasuk pernyataan berjaga-jaga
MSDS
Kata isyarat:bahaya.

Pernyataan bahaya:Memudaratkan jika tertelan atau terhidu.Mungkin berbahaya jika bersentuhan dengan kulit.Menyebabkan kulit terbakar dan kerosakan mata yang teruk.Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

Pernyataan berjaga-jaga: 

Pencegahan:Pastikan bekas tertutup rapat.Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabut/wap/semburan.Basuh bersih-bersih selepas diserahkan.Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakan produk ini.Gunakan hanya di luar atau di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.Elakkan pelepasan ke persekitaran.Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/pelindung muka.
jawapan:JIKA TERTELAN: Bilas mulut.JANGAN menyebabkan muntah.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.JIKA terkena KULIT: Tanggalkan segera semua pakaian yang tercemar.Segera bilas dengan air selama beberapa minit.Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.JIKA TERSEDUT: Pindahkan orang ke udara segar dan pastikan anda selesa untuk bernafas.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.JIKA TERKENA MATA: Segera bilas dengan air selama beberapa minit.Tanggalkan kanta sentuh, jika ada dan mudah dilakukan.Teruskan membilas.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan jika anda berasa tidak sihat.Kumpul tumpahan.
Penyimpanan:Pastikan bekas tertutup rapat.Kedai berkunci.

Pelupusan:Buang kandungan/bekas ke mengikut peraturan negara.

BAHAGIAN 3 KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI BAHAN

Nama Kimia CAS No. penumpuan
Sebatian Potassium Monopersulfate 70693-62-8

99%

Magnesium Oksida 1309-48-4

1%

 

BAHAGIAN 4 LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas yang diperlukan
Jika terhidu:Jika dihirup, pindahkan orang ke udara segar.Pastikan saluran pernafasan tidak terhalang.Jika sukar bernafas, berikan oksigen.
Sekiranya terkena kulit:Tanggalkan segera semua pakaian yang tercemar, bilas dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit.Dapatkan rawatan perubatan segera.
Sekiranya terkena mata:Angkat kelopak mata dengan segera, bilas dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit.Dapatkan rawatan perubatan segera.
Jika tertelan:Bilas mulut.Jangan paksa muntah.Dapatkan rawatan perubatan segera.

Gejala dan kesan yang paling penting, kedua-dua akut dan tertunda:/

Petunjuk rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang diperlukan: /

BAHAGIAN 5 LANGKAH MEMADAM KEBAKARANS

Media pemadam yang sesuai:Gunakan pasir untuk kepupusan.

Bahaya khusus yang timbul daripada bahan kimia:Kebakaran persekitaran boleh membebaskan wap berbahaya.

Tindakan perlindungan khas untuk pemadam kebakaran:Anggota bomba hendaklah memakai alat pernafasan serba lengkap dan pakaian pelindung penuh.Pindahkan semua kakitangan yang tidak penting.Gunakan semburan air untuk menyejukkan bekas yang belum dibuka.

SEKSYEN 6 LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah berjaga-jaga peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan:Jangan sedut wap, aerosol.Elakkan terkena kulit dan mata.Pakai pakaian pelindung tahan asid, sarung tangan pelindung tahan asid, cermin mata keselamatan dan topeng gas.

Langkah berjaga-jaga alam sekitar:Cegah kebocoran atau tumpahan selanjutnya jika selamat untuk berbuat demikian.Jangan biarkan produk memasuki longkang.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan:Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat, dan secara berasingan, akses terhad.Kakitangan tindak balas kecemasan memakai topeng habuk jenis penapis penyebuan sendiri, memakai pakaian pelindung tahan asid dan alkali.Jangan sentuh terus dengan kebocoran.TUMPAHAN KECIL: Serap dengan pasir, kapur kering atau abu soda.Ia juga boleh dibasuh dengan banyak air, dan air basuhan dicairkan dan dimasukkan ke dalam sistem air sisa.TUMPAHAN UTAMA: Bina tambak atau suaka parit.Liputan buih, bencana wap yang lebih rendah.Gunakan pam pencegahan letupan tumpahan pemindahan ke lori tangki atau pengumpul eksklusif, kitar semula atau dihantar ke tapak pelupusan sisa.

BAHAGIAN 7 PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat:Operator mesti menerima latihan khas, dengan tegas mematuhi prosedur operasi.Cadangkan pengendali memakai topeng gas jenis penapis penyebuan sendiri, pelindung mata, pakaian pelindung kalis asid dan alkali, sarung tangan pelindung kalis asid dan alkali.Elakkan terkena mata, kulit dan pakaian.Pastikan udara ambien mengalir semasa beroperasi Pastikan bekas ditutup apabila tidak digunakan.Elakkan sentuhan dengan alkali, serbuk logam aktif dan produk kaca.Menyediakan peralatan kebakaran dan peralatan rawatan kecemasan yang sesuai.

Syarat untuk penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketidakserasian:Simpan di tempat yang kering dan berventilasi baik.Simpan pada suhu kurang daripada 30°C.Pastikan bekas tertutup rapat.Mengendalikan dengan lembut.Simpan jauh daripada alkali, serbuk logam aktif dan produk kaca.Kawasan penyimpanan hendaklah dilengkapi dengan peralatan rawatan kecemasan dan bekas pengumpulan yang sesuai untuk tumpahan.

SEKSYEN 8 KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Parameter kawalan: /

Kawalan kejuruteraan yang sesuai:Operasi kedap udara, pengudaraan ekzos tempatan.Sediakan pancuran mandian keselamatan dan stesen cuci mata berhampiran tempat kerja.

Alat pelindung diri:

Perlindungan mata/muka:Cermin mata keselamatan dengan pelindung sisi dan topeng gas.

Perlindungan tangan:Pakai sarung tangan getah yang tahan asid dan alkali.

Perlindungan kulit dan badan:Pakai kasut keselamatan atau kasut keselamatan, cth.getah.Pakai pakaian pelindung tahan asid getah dan alkali.
Perlindungan pernafasan:Kemungkinan pendedahan kepada wap hendaklah memakai topeng gas jenis penapis penyebuan sendiri.Menyelamat atau pemindahan kecemasan, adalah disyorkan untuk memakai alat pernafasan udara.

BAHAGIAN 9 SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Keadaan fizikal: serbuk
Warna: putih
bau:

/

Takat lebur/takat beku:

/

Takat didih atau julat didih dan didih awal:

/

Kemudahbakaran:

/

Had bawah dan atas letupan/had mudah terbakar:

/

Takat kilat:

/

Suhu penyalaan automatik:

/

Suhu penguraian:

/

pH: 2.0-2.4(10g/L larutan akueus);1.7-2.2 (30g/L larutan akueus)
Kelikatan kinematik:

/

Keterlarutan:

256 g/L (20°C Keterlarutan air)

Pekali sekatan n-oktanol/air (nilai log):

/

Tekanan wap:

/

Ketumpatan dan/atau ketumpatan relatif:

/

Ketumpatan wap relatif:

/

Ciri-ciri zarah:

/

BAHAGIAN 10 KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan: /

Kestabilan kimia:Stabil pada suhu bilik di bawah tekanan normal.
Kemungkinan tindak balas berbahaya:Tindak balas ganas mungkin dengan: Mengasaskan bahan mudah terbakar
Syarat yang perlu dielakkan:Haba.
Bahan yang tidak serasi:Beralkali, Bahan mudah terbakar.
Produk penguraian berbahaya:Sulfur oksida, kalium oksida

MAKLUMAT TOKSIKOLOGI SEKSYEN 11

Kesan kesihatan akut:LD50:500mg/kg (Tikus, Lisan)
Kesan kesihatan kronik: /
Ukuran ketoksikan berangka (seperti anggaran ketoksikan akut):Tiada data tersedia.

SEKSYEN 12 MAKLUMAT EKOLOGI

Ketoksikan: /
Kegigihan dan keterdegradasian: /
Potensi bioakumulatif: /
Mobiliti dalam tanah: /
Kesan buruk yang lain: /

SEKSYEN 13 PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah pelupusan:Selaras dengan jabatan perlindungan alam sekitar tempatan di bawah pelupusan bekas produk, pembungkusan sisa dan sisa.Rujuk cadangan syarikat pelupusan sisa profesional.Dekontaminasi bekas kosong.Penghantaran sisa mesti dibungkus dengan selamat, dilabel dengan betul dan didokumenkan.

SEKSYEN 14 MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Nombor PBB:PBB 3260.
Nama penghantaran yang betul PBB:PEPEJAL MENGAKIS, BERASID, BUKAN ORGANIK, NOS
Kelas bahaya pengangkutan:8.
Kumpulan pembungkusan: II.
Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna: /

MAKLUMAT PERATURAN SEKSYEN 15

peraturan Semua pengguna mesti mematuhi peraturan atau piawaian tentang keselamatan pengeluaran, penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, pemuatan dan pemunggahan bahan kimia berbahaya di negara kita.
Peraturan mengenai Pengurusan Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya (Semakan 2013)
Peraturan Penggunaan Selamat Bahan Kimia di Tempat Kerja ([1996] Jabatan Buruh mengeluarkan No. 423)
Peraturan am untuk pengelasan dan komunikasi bahaya bahan kimia (GB 13690-2009)
Senarai barang berbahaya (GB 12268-2012)
Pengelasan dan kod barang berbahaya (GB 6944-2012)
Prinsip klasifikasi kumpulan pembungkus pengangkutan barang berbahaya (GB/T15098-2008) Had pendedahan pekerjaan untuk agen berbahaya di tempat kerja Agen berbahaya kimia (GBZ 2.1 - 2019)
Helaian data keselamatan untuk produk kimia-Kandungan dan susunan bahagian (GB/T 16483-2008)
Peraturan untuk pengelasan dan pelabelan bahan kimia - Bahagian 18: Ketoksikan akut (GB 30000.18 - 2013)
Peraturan untuk pengelasan dan pelabelan bahan kimia - Bahagian 19: Kakisan / kerengsaan kulit (GB 30000.19 - 2013)
Peraturan untuk pengelasan dan pelabelan bahan kimia - Bahagian 20: Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius (GB 30000.20 - 2013)
Peraturan untuk pengelasan dan pelabelan bahan kimia - Bahagian 25: Ketoksikan organ sasaran khusus pendedahan tunggal (GB 30000.25 -2013)
Peraturan untuk pengelasan dan pelabelan bahan kimia - Bahagian 28: Berbahaya kepada persekitaran akuatik (GB 30000.28-2013)

SEKSYEN 16 MAKLUMAT LAIN

Maklumat lain:SDS disediakan mengikut keperluan Sistem Terharmoni Global bagi pengelasan dan pelabelan bahan kimia(GHS)(Edisi Rev.8,2019) dan GB/T 16483-2008.Maklumat di atas dipercayai tepat dan mewakili maklumat terbaik yang tersedia untuk kami pada masa ini.Walau bagaimanapun, kami tidak membuat jaminan kebolehan peniaga atau sebarang waranti lain, nyata atau tersirat, berkenaan dengan maklumat tersebut, dan kami tidak bertanggungjawab akibat penggunaannya.Pengguna harus membuat penyiasatan mereka sendiri untuk menentukan kesesuaian maklumat untuk tujuan tertentu mereka.Walau bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan, kerugian atau kerosakan mana-mana pihak ketiga atau untuk kehilangan keuntungan atau sebarang kerosakan khas, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau teladan, bagaimanapun, yang timbul daripada menggunakan maklumat di atas.Data SDS hanya untuk rujukan, bukan mewakili spesifikasi produk.

Disusun oleh Pusat Teknologi Daerah Kastam Shijiazhuang,
Makmal Utama Kebangsaan Pengelasan, Pengenalpastian dan Pembungkusan Bahan Kimia Berbahaya(Shijiazhuang)
Alamat: No. 318, Heping West Road, Shijiazhuang City, Hebei, China 050051 Tel: +86 0311-85980545 Faks: +86 0311-85980541
"Sistem Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia yang Diharmonikan Secara Global" (Edisi Semakan Kelapan);
GB/T 16483-2008 Kandungan Helaian Data Keselamatan Kimia dan Urutan Item.