page_banner

Label GHS

bahaya
Jauhkan daripada kanak-kanak
Baca label sebelum digunakan

Memudaratkan jika tertelan atau terhidu.Mungkin berbahaya jika bersentuhan dengan kulit.Menyebabkan lecur kemahiran yang teruk dan kerosakan mata.Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan berpanjangan.
Pencegahan:Pastikan bekas tertutup rapat.Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabut/wap/semburan.Basuh bersih-bersih selepas diserahkan.Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakan produk ini.Gunakan hanya di luar atau di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.Elakkan pelepasan ke persekitaran.Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/pelindung muka.
jawapan:JIKA TERTELAN: Bilas mulut.JANGAN menyebabkan muntah.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.JIKA terkena KULIT: Tanggalkan segera semua pakaian yang tercemar.Segera bilas dengan air selama beberapa minit.Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.JIKA TERSEDUT: Pindahkan orang ke udara segar dan pastikan anda selesa untuk bernafas.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.JIKA TERKENA MATA: Segera bilas dengan air selama beberapa minit.Tanggalkan kanta sentuh, jika ada dan mudah dilakukan.Teruskan membilas.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan dengan segera.Dapatkan bantuan perubatan kecemasan jika anda berasa tidak sihat.Rawatan khusus adalah segera (lihat arahan pertolongan cemas tambahan pada helaian data keselamatan).Kumpul tumpahan.
Penyimpanan:Pastikan bekas tertutup rapat.Kedai berkunci.
Pelupusan:Buang kandungan/bekas ke mengikut peraturan negara.
Rujuk lembaran data keselamatan